Dış Ticaret Programı Ders İçerikleri

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA MESLEK YÜKSEKOKULU

DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ

DIŞ TİCARET PROGRAMI

 

DIŞ TİCARET PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ

YDB 1801   İNGİLİZCE-1

Dilbilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.

ATB 1801 ATATÜRK İLKE VE İNK.TARİHİ-1

Modern Türkiye´nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeleri ele alır.

TDB 1801 TÜRK DİLİ-1

Dünya dilleri, Türkçenin tarihi dönemleri, ses ve yapı özellikleri konularını içerir.

 DŞT 1001 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ -I

Dış Ticarette Temel Kavramlar; Dış Ticaretin Başlıca Amaçları; Dış Ticaretin Türleri; Dış Ticarette Pazara Giriş Yöntemleri; Dış Ticaretin Yararları; Dış Ticaret İşlemlerini Destekleyen Kuruluşlar; İhracatçı Birlikleri; Dış Ticarette Teslim Şekilleri; Dış Ticarette Ödeme Türleri; Dış Ticarette Kullanılan Belgeler

İŞY 1813 MİKRO EKONOMİ 

Temel Kavramlar; İktisadın Kapsamı ve Metodu; Fiyat Mekanizması-Talep, Arz, Esneklikler, Tüketici Davranışları Teorisi; Üretim ve Firma Teorisi- Üretim, Maliyet Kavramları, Firma Dengesi, gelirin paylaşımı, Tam rekabet teorisi

İŞY 1815 İŞLETME YÖNETİMİ

İşletme Biliminin Gelişimi, İşletmeciliğin Anlamı ve Temelleri, İşletmelerin Bölümlendirilmesi, İşletmelerde Kuruluş Kararı ve Kuruluş Yeri, İşletmelerin Hukuksal Yapısı, İşletmelerde Büyüklük ve Kapasite, İşletmenin fonksiyonları, Yönetim ve Yöneticilik Kavramları, Yönetim Düşüncesinin Tarihi, Klasik Yönetim, Neoklasik Yönetim, Sistem Yaklaşımı, Durumsallık Yaklaşımı, Örgütsel Çevre ve Etkileri, Planlamanın Temelleri, Liderlik ve Motivasyon

İŞY 1811 TEMEL HUKUK

Hukuk, Hukuk Sistemleri, Türk Hukuk Sistemi, Hukukun Dalları, Türk Yargı Sistemi, Hukuki Olaylar, ilişkiler, işlemler ve haklar. Kişilik kavramı ve ehliyetleri. Kanuni mirasçılar. Mülkiyet hakkı ve türleri. Borç kavramı sözleşme türleri konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MUH 1808 GENEL MUHASEBE  I

Muhasebenin tanımı ve sınıflandırılması, Muhasebenin temel kavramları, Çift taraflı kayıt yönteminin işleyiş esasları, Temel mali tablolar, Dönen varlıklar, Duran varlıklar, Yabancı kaynak hesapları, Öz kaynak hesapları, Gelir hesapları, Gider hesapları, Kar – zararın tespiti.

BİP 1803 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ I

Bu ders, Temel Donanım Bilgisi, Temel Seviye İşletim Sistemi Bilgisi, İşletim Sistemi Ayarlarının Yapılandırılması, İnternet Kullanımı ve Mail Yönetimi,MS Office Word 2010, MS Office Powerpoint 2010 ve MS Office Excel 2010 konularını kapsar.

DIŞ TİCARET PROGRAMI 2.DÖNEM DERSLERİ

YDB 1802  İNGİLİZCE  II

Dilbilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.

ATB 1802 ATATÜRK İLKE VE İNK.TARİHİ-2

Cumhuriyetin kökleşmesi için yapılan devrimler ve batılılaşma çabaları, demokrasinin unsurlarını ve kaynaklarını ele alarak daha iyiye götürme çabası edinir.

TDB 1802 TÜRK DİLİ-2

Kelime gurupları, cümlede yapı ve cümle türleri, anlatım bozuklukları konularını içerir.

DŞT 1002 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

İthalat ve İhracat Yönetmelikleri; İthalatta Haksız Rekabete İlişkin Tebliğ;Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ; Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine İlişkin Karar/Yönetmelik; Sınır Ticaret Merkezleri Kurulmasına İlişkin Karar; İhracata Yönelik Devlet Yardımları; Dahilde ve Hariçte İşleme Rejim Kararları; Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar; İthalat Rejim Kararı.

DŞT 1004 GÜMRÜK İŞLEMLERİ

 

Gümrük işlemleri ile ilgili genel bilgiler. Dış Ticarette kullanılan Gümrük Rejimleri.

İŞY 1814 MAKRO EKONOMİ

Para Teorisi (Enflasyon/Stagflasyon/Deflasyon/Devalüasyon/Para Politikası); Milli Gelir ve İstihdam Teorisi; İstihdam Hacmini ve Milli Geliri Belirleyen Değişkenler (Tüketim Harcamaları, Tasarruf); Yatırım Teorisi; Devlet ve Milli Gelir; Dışa Açık Ekonomi ve Milli Gelir; Milli Gelirin Reel ve Parasal Dengesi.

DŞT 1006 ULUSLAR ARASI TİCARET HUKUKU

Uluslararası Ticaretin Hukuki Yapısı, Sözleşmelerde Bulunması Gerekli Hükümler, Uluslararası Taşıma Sözleşmeleri, Uluslararası Anlaşmazlıkların Çözüm Yolları, Tahkim Kavramı, Alternatif Çözüm Yolları, Teslim ve Ödeme Şekilleri ve Hukuki Yapıları, Uluslararası Ticarette Kullanılan Belgelerin Hukuki Durumu.

DŞT 1502 SERBEST BÖLGELER

Dersin içeriğini, Serbest Bölgeler, Türkiye Gümrük Bölgeleri ve Serbest dolaşıma giriş rejimi ihracat hükümleri, Serbest Bölgelerde görevli gümrük idareleri dış ticaret bölge müdürlükleri ve özel şirketlerin görev işlev ve tanımları, Serbest Bölgelerdeki muayene usul ve esasları, Türkiye Avrupa Birliği Serbest Bölge İthalat ve İhracat mevzuatı,Serbest Bölgelerde depolama, işçilik işleme ve envanter kayıtları, ATR Dolaşım belgeleri yönetmeliği ve hükümleri, Serbest bölgelerde Gümrük tarife ve pozisyonu oran ve işlemleri, Serbest bölgeler ve Avrupa Birliğine üye ülkeler arasındaki işlemler konuları oluşturmaktadır.

RTV 1802 İLETİŞİM

İletişim Tarifi ve Türleri, Sözlü İletişim, Yazılı İletişim, Teknik İletişim, İletişim Modelleri , İletişim Kurma Yolları, Engel Problemler, Meslek Hayatında İletişim, İletişimde Müşteri İlişkileri, Motivasyon, Stres, Empati, Grafik İletişim, Teknolojik Araçlarla İletişim

İŞY 1816 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

Ders; standardizasyonun tarihi gelişimi, ilgili kuruluşlar ve çalışmaları, kalite, kalite kontrol, toplam kalite yönetimi, sorun çözme yöntemleri, yeni kalite araçları, kalite güvence sistemleri ve mesleğe göre standartları konularından oluşturmaktadır.

SGP 1804 ÇEVRE KORUMA

Çevre Yönetmelik Bilgisi, Risk Analizi, Atık Depolama ,Kişisel Korunma Önlemleri , Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları,, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği

BİP 1802 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II

Bu ders, Temel Donanım Bilgisi, Temel Seviye İşletim Sistemi Bilgisi, İşletim Sistemi Ayarlarının Yapılandırılması, İnternet Kullanımı ve Mail Yönetimi, MS Office Word 2010, MS Office Powerpoint 2010 ve MS Office Excel 2010 konularını kapsar.

DIŞ TİCARET PROGRAMI 3.DÖNEM DERSLERİ

DŞT 2001  ULUSLAR ARASI İKTİSAT-1

Uluslararası İktisadın Kapsamı; Merkantilizm; Karşılaştırmalı ve Mutlak Üstünlükler Teorisi; Faktör Donatım Teorisi; Leontief Paradoksu; Yeni Teoremler; Dış Ticaret Politikasının Amaçları ve Araçları; Dış Ticarette Korumacılık; Gümrük Tarifelerinin Amaçları ve Ekonomik Etkileri; Optimum Gümrük Tarifesi; Gümrük Vergisinin Yansıması; Tarife Dışı Ticaret Politikası Araçları; Ödemeler Bilançosu; İktisadi Birleşmeler Teorisi.

DŞT  2003  ULUSLAR ARASI FİNANSMAN

Uluslararası Finansal Sistem; Döviz Kuru Politikası; Döviz Piyasası; Döviz Opsiyon İşlemleri; Sermaye Piyasası; Leasing; Factoring; Forfaiting; Eximbank Kredileri; Üretime ve Tanıtıma Yönelik Teşvikler.

DŞT  2005  MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ

İletişim ve İletişim Süreci, Ticari Yazışmalarda Uyulacak İlkeler, Temel Ticari Kelimeler ve Cümleler, İş Mektuplarının Anlatım ve Şekil Yönünden Bölümleri, Resmi Mektupların ve İş Mektuplarının Yazılması, İnternet Ortamında İngilizce Yazışma Teknikleri, Dış Ticarette Kullanılan Terimler ve Yazışma Şekilleri, Ödeme Şekillerine İlişkin Yazışmalar.

DŞT  2007  LOJİSTİK

Lojistiğin Temel Kavramları Lojistik Sisteminin Bileşenleri Lojistik Ekonomisi Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Lojistik ve Maliyet Yönetim Lojistikte Tehlikeli Maddeler Lojistik ve Son Eğilimler.

DŞT  2009  MESLEKİ YABANCI DİL

İngilizce İletişime Giriş; Karşılıklı Konuşma ve Dinleme; Karşılıklı Konuşma ve Dinleme; Telefon Mesajı Alma ve Bırakma; Dış Ticaret Kavramları Mesleki Konularda Okuma ve Okuduğunu Anlama; Not alma; Ticari Yazışmalara Giriş ve Kişisel Mektup Yazma; Bilgi İstek Mektupları Yazma ve Cevaplama; Mektupla Şikayet ve Şikayet Mektubuna Cevap Verme.

DŞT 2501  TÜRKİYE EKONOMİSİ VE AB

Türkiye ekonomisinin geçmişi, yakın tarihteki gelişmeler ve bugünkü durum ekseninde incelenmesi, temel ekonomik göstergeler ve yorumlanması, Türkiye'nin uluslar arası ekonomiyle ilişkileri ve bu ilişkilerin Türkiye ekonomisine etkileri, Türkiye ekonomisinin temel sorunları ve ekonomi politikaları

DŞT  2505  ULUSLARARASI EKON.KURULUŞLAR

Uluslararası Ticaret Örgütlerinin kuruluşu ve işlevleri.

İŞY 2807  TİCARET HUKUKU

Ticaret Hukukunun Konusu ve Ticaret Hukukunda Sistemler; Ticari İşletme Kavramı, Özellikleri, Unsurları; Ticari İşletmede Merkez ve Şube Kavramları; Ticari İşletmenin Devri, Birleşmesi ve Rehni; Ticari İş, Ticari Hüküm ve Ticari Yargı; Tacir Sıfatı ve Türleri, Tacir Olmanın Hüküm ve Sonuçları; Ticaret Sicili; Ticaret Unvanı, İşletme Adı ve Marka; Rekabet ve Haksız Rekabet; Ticari Defterler; Cari Hesap; Tacir Yardımcıları

İŞY 2813   İŞLETME YÖNETİMİ-1

İşletme Biliminin Gelişimi, İşletmeciliğin Anlamı ve Temelleri, İşletmelerin Bölümlendirilmesi, İşletmelerde Kuruluş Kararı ve Kuruluş Yeri, İşletmelerin Hukuksal Yapısı, İşletmelerde Büyüklük ve Kapasite, İşletmenin fonksiyonları, Yönetim ve Yöneticilik Kavramları, Yönetim Düşüncesinin Tarihi, Klasik Yönetim, Neoklasik Yönetim, Sistem Yaklaşımı, Durumsallık Yaklaşımı, Örgütsel Çevre ve Etkileri, Planlamanın Temelleri, Liderlik ve Motivasyon.

DŞT 2507  BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ

Öğrencinin, temel bankacılık ve kambiyo işlemlerini yapabilmesi ve takip edebilmesini sağlayabimek, 1567 sayılı TPKK Kanunu çerçevesinde ithalat ve ihracata ilişkin esaslar, uluslar arası ödeme şekilleri(peşin-vasaik mukabili-mal mukabili-kabul kredili) ve akreditif metinlerinin analizi konularında öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayabilmek.

PZR 2803  MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

Müşterilerle İletişim, Müşterileri Sınıflandırmak, Online ve Geleneksel Tüketici Davranışları, Müşteri İletişim Biçimleri, Beden Dili, Müşteri Tatmini ve Sadakati, Müşteri İlişkilerini İyileştirme Yolları ve Empatik İletişim, Müşteri Değeri Yaratmak, Müşteri Memnuniyeti, Şikayetleri ve Müşteri İlişkilerinin Ölçülmesi.

DIŞ TİCARET PROGRAMI 4.DÖNEM DERSLERİ

DŞT 2002 ULUSLAR ARASI İKTİSAT-2

Sanayileşme Stratejileri; Devalüasyon; Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımları; Uluslararası Resmi Sermaye Akımları ve Dış Yardımlar; Uluslararası Resmi Kredi Türleri; Kredi Kuruluşları; Uluslararası Teknoloji Transferi ve İşgücü Akımları; Uluslararası Hizmetler Ticareti; Mali Krizler ve Az Gelişmiş Ülkeler.

DŞT 2004 ULUSLAR ARASI PAZARLAMA

Uluslar arası pazarlama dersi, uluslararası pazarlama ile ilgili temel kavramlar, uluslararası pazarlara giriş yöntemleri, pazarlama bilgi sistemi,uluslararası pazarlama planlaması, uluslararası pazarlarda ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma kararları ile ilgili konuları içerir.

DŞT 2006 DIŞ TİCARET PAKET PROG.UYG.

İhracat Entegre Program Tanıtımı, İhracat Program Modülleri, Programa Veri Girişinin Yapılması, İhracat Beyannamesinin Hazırlanması, İhracat Beyannamesi Uygulamaları, İthalat Entegre Programı, İthalat Programı Veri Girişi Yapılması, İthalat Beyannamesinin Hazırlanması ve Tescili, Gümrük Tahakkuk.

DŞT 2008 ELEKTRONİK TİCARET

Elektronik Ticarete İlişkin Temel Kavramlar, Elektronik Ticaret Mevzuatı, Elektronik Sözleşmeler, Elektronik Ticaret Araçları, Uygulamaları, Kapsamı, Türleri, Yöntemleri, Elektronik Ticarette Ödeme Şekilleri, Elektronik Ticarette Uygulamalı Eğitim.

 İŞY 2804  İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Hizmet sözleşmesinin tesisi, sözleşmenin sona erme sonuçları, çalışma, dinlenme süreleri, tatiller, tazminatlar ve genel olarak çalışanların hukuki hakları, sosyal riskler ve bu riskler karşısında sigortalıya sağlanan yardım ve hizmetleri içermektedir.

MUH 2804 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ

Dış alım (İthalat) ve Dış satım (İhracat) ile ilgili muhasebe kayıtlarını yapmak, kambiyo işlemleri ile ilgili gerekli kayıtları yapmak, dış ticaret ve kambiyo mevzuatı.

İŞY 2814  İŞLETME YÖNETİMİ-2

Planlama ve Örgütleme, Yöneltmek, Koordinasyon, Denetim ve İş Analizi Yapmak, İnsan Kaynakları Planlaması, İş Gören Adayı Bulmak, Seçmek, İşe Alıştırmak, Eğitmek, Performans Değerlendirme, Kariyer Planlaması, Ücretlendirmek, Üretimi Planlamak, Kapasite ve Stok Yapmak, Hedef Pazarı ve Fiyatlandırma Politikalarını Belirlemek, Müşteri İlişkilerini, Gelir ve Gider Hesaplarını, Varlıkları ve Kaynakları Yönetmek.

İŞY 2802  KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

Kalite Kavramı ve Kalitenin Tarihçesi, Kaliteyi Etkileyen Faktörler, Kalite Maliyetleri, Kalite Yönetim Sistemleri, Planlaması ve Felsefesi, Rekabet Unsurları ve Kalite Anlayışı, Önemli Kalite Öncüleri, Kalite Kontrol, Tarihsel Gelişimi, Uygulaması ve Yönetim Teknikleri, Problem Çözme Teknikleri ve Aşamaları, Süreç Yönetim Sistemi Teknikleri ve Süreçlerarası Etkileşim

DŞT 2505 MESLEK ETİĞİ

Etik ve Ahlak Kavramlarını İncelemek; Etik Sistemlerini İncelemek; Ahlakın Oluşumunda Rol Oynayan Faktörleri İncelemek; Meslek Etiğini İncelemek; Mesleki Yozlaşma ve Meslek Hayatında Etik Dışı Davranışların Sonuçlarını İncelemek; Sosyal Sorumluluk Kavramını İncelemek.

 

Bağlantılar
Akademik Personel
Fotoğraf Albümü
Yukarı Çık